ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

        ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI conform cerințelor  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor) are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.

          ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI va prelucra în principal următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, profesia, telefon/fax/e-mail, adresa sau reședința, codul numeric personal, sexul, locul de muncă, situația economică și financiară, actul de identitate, date bancare.

        ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI colectează date cu caracter personal de la membri/potențiali membri, împuterniciți, giranți, debitori în scopul realizării obiectului de activitate, respectiv de oferirea de servicii specifice C.A.R.
            Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către C.A.R. și pot fi comunicate către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, către entitățile de grup, Uniunii Teritoriale Județene și Uniunii Naționale a C.A.R., către entitățile care pot facilita procesul de recuperare al datoriilor membrilor față de C.A.R., precum și către băncile partenere în vederea debitării directe, în regim de strictă confidențialitate și siguranță, cu respectarea dispozițiilor  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor)
Drepturile membrilor:
- dreptul de acces la date: dreptul membrului de a obține de la ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI , la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI ;
- dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea, datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete, inexacte;
- dreptul de opoziție: membrul C.A.R. are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări în scop de marketing direct în numele ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI  sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;
- dreptul de a fi supus unei decizii individuale: orice membru are dreptul de a cere și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum credibilitatea sau alte aspecte;
-dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

          ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de membrii și conform legii. 

     În acest scop ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI desemnează persoanele care au acces la datele membrilor prin natura activității desfășurate iar aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al informațiilor și să le prelucreze în conformitate cu cerințele legale