- Membri C.A.R. -

Membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați pot fi salariaţi sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială, fără deosebire de naţionalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase  cu vârsta minimă permisă de lege.

Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. 

Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai casei de ajutor reciproc, bucurându-se de toate drepturile dobândite. 

Pensionarii care realizează venituri de natură salarială pot deveni membri ai C.A.R. 

Şomerii nu pot deveni membri ai C.A.R., în schimb, cei care au calitatea de membri şi devin şomeri pot activa în continuare, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de statut.

 

 

DREPTURILE MEMBRILOR  OBLIGAȚIILE MEMBRILOR

a. să participe la adunările generale (conferinţele) casei de ajutor reciproc; Membrii C.A.R., participanți la adunările generale (conferințe), se bucură de drepturi egale de vot – un membru un vot – și participă la hotărârile care afectează casa de ajutor reciproc, indiferent de valoarea fondului social deținut;

b. să aleagă și să fie aleși în structurile de conducere;

c. să depună contribuţii la fondul social şi să primească împrumuturi, în condiţiile aprobate de Consiliul director;

d. să beneficieze de serviciile oferite de casa de ajutor reciproc;

e. să primească dobândă la fondul social propriu;

f. să solicite, dacă se află în situaţie temporară de şomaj sau alte situaţii deosebite, aprobarea pentru reeşalonarea ratelor cu respectarea condițiilor și termenelor prevăzute de statut; în aceste situaţii îşi menţin calitatea de membri;

g. să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia;

h. să se adreseze organelor de conducere ale uniunii teritoriale la care este afiliată casa de ajutor reciproc şi ale Uniunii Naţionale, în orice problemă ce priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.;

i. să fie informați și să primească, la solicitare, un extras cu situaţia financiară proprie; 

j. să cesioneze total sau parţial fondul său social altui membru;

k. să se transfere în cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc afiliată la o uniune teritorială județeană, cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R;

l. să beneficieze de formele de asistență socială în condițiile stabilite prin regulamentul întocmit de adunarea generală (conferință);

m. să sesizeze conducerea C.A.R. sau a altor instituții după caz, dacă constată nereguli în activitatea C.A.R.

a. la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la capitalul C.A.R. şi să constituie fondul social minim;

b. să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de funcţionare, hotărârile adunării generale (conferinţei), hotărârile Consiliului director, a dispozițiilor sau alte regulamente, norme de funcționare, alte hotărâri ale casei de ajutor reciproc, ale U.T.J.C.A.R. sau ale U.N.C.A.R.S.R;

c. să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea hotărârilor adunării generale (conferinţei);

d. să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor;

e. să depună la fondul social iniţial o sumă în limita hotărâtă de adunarea generală (conferinţă); Să contribuie permanent sau periodic la fondul social propriu și la fondurile pentru asistență socială, în funcție de hotărârea adunării generale/conferinței membrilor;

f. să achite ratele la împrumut şi dobânda aferentă la termenele scadente și penalităţile, după caz, în condiţiile stabilite prin contractul de împrumut încheiat;

g. să informeze casa de ajutor reciproc în termen de maxim 30 zile, asupra oricărei modificări privind datele personale;

h. să cunoască dispozițiile statutului, ale reglementărilor legale aplicabile activității casei de ajutor reciproc și normelor aprobate în sistemul  C.A.R. privind activitatea de economisire și de acordare a împrumuturilor, să se informeze asupra modificărilor aduse statutului, hotărârilor adunărilor generale (conferințelor), după caz ale Consiliului director și a altor reglementări făcute publice de către C.A.R;

i. să contribuie la realizarea obiectului de activitate al C.A.R.

j. să sesizeze conducerea C.A.R. sau, după caz, conducerea U.T.J.C.A.R. sau U.N.C.A.R.S.R. când constată nereguli în activitatea C.A.R. sau în orice problema ce privește situația financiară în calitatea sa de membru.

k. să nu cauzeze prejudicii de imagine C.A.R. și să nu instige alți membri la denigrarea imaginii C.A.R. prin acțiunile lor. În caz contrar aceștia își pierd calitatea de membri C.A.R. prin hotărârea Consiliului director. Capitolul V – Structurile de cond