- Organizare -

Adunarea Generala (Conferința) membrilor C.A.R.

Adunarea Generală este alcătuită din totalitatea membrilor CAR, de regulă când numărul acestora nu este mai mare de 100 de membri. Adunarea Generală (Conferinţa) membrilor CAR este organul suprem de conducere al C.A.R. Complex C.F.R. -I.F.N. Galaţi. Datorită numărului mare de membri şi dispersiei acestora în teritoriu se convoacă Conferinţa membrilor CAR. Conferinţa membrilor C.A.R se constituie din membrii reprezentanţi şi din membri CAR cu drepturi depline, desemnaţi de colectivele de membri din structurile C.A.R Complex C.F.R -I.F.N. Galaţi. Adunarea Generală sau Conferinţele membrilor CAR, pot fi: ordinare sau extraordinare. Adunarea Generală (Conferinţa) ordinară, se convoacă anual, de către Consiliul Director al C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. Galaţi. Adunarea Generală (Conferinţa) extraordinară poate fi convocată, ori de câte ori este necesar.

Consiliul director

Consiliul Director al Casei de Ajutor Reciproc C.A.R. Complex C.F.R. -I.F.N. Galaţi, este organul executiv de conducere a activităţii, între 2 Adunări Generale (Conferinţe) şi este format dintr-un număr de 7 membri plini plus 2 membri supleanţi. Cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor Consiliului Director, trebuie să aibă calitatea de membri reprezentanţi. Consiliul Director este ales de Adunarea Generală (Conferinţa) a membrilor C.AR. Membrii Consiliului Director, cu excepţia conducătorului compartimentului financiar-contabil, sunt persoane obşteşti. Preşedintele CAR şi secretarul Consiliului Director se aleg direct pe funcţii din rândul membrilor reprezentanţi. Preşedintele C.A.R, secretarul consiliului director şi conducătorul compartimentului financiar - contabilitate sunt cooptaţi de drept în Consiliul Director şi fac parte din acesta, atât timp cât deţin funcţiile respective. Membrii Consiliului Director sunt aleși de Conferința Membrilor C.A.R. o dată la 4 ani.

Președintele C.A.R.

Preşedintele CAR reprezintă C.A.R. Complex C.F.R.-I.F.N. Galaţi în relaţiile cu terţii. Atribuţiile, competenţele şi locţiitorii preşedintelui CAR se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Președintele C.A.R. este ales de Conferința Membrilor C.A.R. o dată la 4 ani.

Comisia de cenzori

Comisia de cenzori este formată dintr-un număr de 3 membri, plus doi membri supleanţi, aleşi de Adunarea Generală (Conferinţa) C.A.R. din rândul membrilor cu drepturi depline. Pentru a fi aleşi în comisia de cenzori, persoanele respective trebuie să posede cel puţin o pregătire de nivel mediu, în specialitatea financiar - contabilitate. Preşedintele comisiei de cenzori trebuie să aibă calitatea de expert contabil sau contabil autorizat. Membrii comisiei de cenzori sunt aleși o dată la 4 ani.