ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. I.F.N. GALAȚI
înregistrată în registrul de evidență al prelucrărilor de date cu caracter personal cu numărul 6195

CONDIȚII GENERALE DE UTILIZARE CONT ONLINE C.A.R.

actualizat la data de 21.01.2022

1.1 ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. I.F.N. GALAȚI, CIF 4461520, cu sediul în Galați, Str.Maior Iancu Fotea, Nr.3, Bl.L, Parter, tel. 0236.46.90.87, e-mail contact@carcfr.ro,  pune la dispoziția membrilor săi, la cererea acestora, serviciul informatic CONT ONLINE C.A.R., în scopul efectuării operațiunilor C.A.R. (menţionate la Art. 2), prin reţeaua Internet.  Cererea de deschidere a contului online se transmite electronic de pe pagina https://www.carcfr.ro/login sau în scris la sediul C.A.R. În termen de 2 zile lucrătoare de la data solicitării C.A.R. va contacta telefonic solicitantului datele de acces în contul online și va activa contul acestuia. Accesul în CONT ONLINE C.A.R. se poate face în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la comunicarea datelor de acces la cont. La prima utilizare, solicitantul va trebui să schimbe parola de acces, activând astfel contul. Dacă schimbarea parolei nu se face în termen de 7 zile, C.A.R. poate șterge contul online al solicitantului, acesta trebuind să parcurgă din nou etapele descrise mai sus.   Operatiunile C.A.R. se vor efectua numai în conformitate cu reglementările legale în vigoare, a Condiiilor Generale de Utilizare CONT ONLINE C.A.R. (acestea sunt afisate si pe pagina web www.carcfr.ro a ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI), cu Statutul, Regulamentul de organizare și funcționare și reglementările interne ale ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI.

1.2 Termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a. C.A.R. ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. I.F.N. GALAȚI, casa de ajutor reciproc ce asigură membrului serviciul informatic CONT ONLINE C.A.R.;

b. Membru persoana fizica care are calitatea de membru al ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI;

c. E-mail codul alfanumeric prin care Utilizatorul accesează sistemul si care a fost furnizat C.A.R. la momentul inscrierii sau ulterior la actualizarea datelor;

d. Parola codul personal de identificare secret transmis telefonic membrului;

e. Contul contul C.A.R. asociat serviciului CONT ONLINE C.A.R., deschis de către membru la C.A.R.

f. C.A.R. ASISTENȚĂ – serviciu furnizat de către C.A.R., pentru acordarea de asistenţă tehnică şi informaţii generale utilizatorului, privind posibile neclarităţi legate de funcţionarea CONT ONLINE;

g. CONT ONLINE C.A.R. serviciu informatic furnizat Membrului de către C.A.R.;

h. Utilizator membrul C.A.R. care a acceptat Condițiile Generale de utilizare CONT ONLINE C.A.R.

2.1 CONT ONLINE C.A.R. dă posibilitatea utilizatorului posibilitatea să efectueze operaţiuni C.A.R. prin intermediul reţelei Internet, în conformitate cu prevederile specifice/tehnice si generale ale Conditiilor si a dispoziţiilor legale.

2.2 Operaţiunile C.A.R. care pot fi efectuate prin CONT ONLINE C.A.R. sunt: vizualizarea situaţiei conturilor de fonduri sociale si imprumuturi, actualizarea datelor personale, trimiterea de solicitări către C.A.R.

2.3. Pentru asigurarea protecției datelor din contul online, administrarea serviciului CONT ONLINE C.A.R., diagnosticarea problemelor serverului, calcularea gradului de utilizare a serverului  și prevenirea  și combaterea fraudelor informatice  C.A.R. înregistrează automat în fișierele de jurnal de server ori de câte ori un utilizator accesează  serviciul CONT ONLINE C.A.R. următoarele informații: IP-ul, ora vizitei, locația aproximativă, tipul de dispozitiv de pe care v-ați conectat, sistemul de operare folosit și paginile vizitate.  Aceste date sunt ținute pe o perioadă de 12 luni după care sunt șterse.

A. OBLIGAŢIILE C.A.R.-ului

3.1 C.A.R. va pune la dispoziţia utilizatorului procedurile privind utilizarea şi transmiterea de date şi de informaţii prin intermediul CONT ONLINE C.A.R., prin afişarea acestora pe pagina web a portalului.

3.2 C.A.R. va informa utilizatorul cu privire la orice modificare survenită în datele şi procedurile de derulare a sistemului CONT ONLINE C.A.R., prin afişarea acestora pe pagina de web oficială a C.A.R.- ului (www.carcfr.ro).

3.3 C.A.R. se obligă să aplice măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

3.4 C.A.R. nu are nici o obligaţie cu privire la asigurarea unor servicii de hardware sau software pentru Utilizator.

B. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

3.5 Utilizatorul are obligaţia să transmită instrucţiuni clare şi corecte pentru efectuarea operaţiunilor, fiind responsabil totodată pentru respectarea procedurilor C.A.R.-ului de transmitere a informaţiilor prin intermediul CONT ONLINE C.A.R.

3.6 Utilizatorul va completa datele indicate in Cererea deschidere CONT ONLINE C.A.R. şi îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea acestora.

3.7 Utilizatorul se obligă la păstrarea confidenţialităţii cu privire la elementele de identificare a utilizatorului, care i-au fost acordate acestuia de C.A.R.

3.8 Utilizatorul trebuie să informeze C.A.R. de îndată ce o persoană neautorizată a luat cunoştinţă de e-mailul utilizatorului şi/sau Parola a fost pierdută, uitată sau furată.

3.9 Utilizatorul are obligaţia de a nu furniza informaţii terţilor despre sistemul CONT ONLINE C.A.R. fără consimţământul scris prealabil al C.A.R.-ului, chiar dacă nu au fost în mod expres desemnate ca fiind confidenţiale.

3.10 Utilizatorul are obligatia sa folosească sistemul CONT ONLINE C.A.R. în conformitate cu prevederile prezentelor Condiții Generale de Utilizare a CONT ONLINE C.A.R..

 

4. RĂSPUNDEREA

A. RĂSPUNDEREA C.A.R.-ului

4.1 C.A.R. nu si asumraspunderea decat în limita și cazurile prevăzute în sarcina sa de dispozitiile legale aplicabile n materie i de prevederile Condiiilor Generale de Utilizare a CONT ONLINE C.A.R..

4.2 C.A.R. nu răspunde dacă Utilizatorul nu poate accesa serviciul CONT ONLINE C.A.R. din cauze ce nu depind exclusiv de C.A.R., cum ar fi: întreruperea, funcţionarea incorectă a oricăror mijloace de comunicaţie, etc. În acest caz, Utilizatorul îşi va desfăşura relaţia cu C.A.R. prin mijloace alternative (telefonic, prezentarea la sediu, corespondență scrisă, corespondență electronică etc.).

4.3 C.A.R. nu este ţinut răspunzător pentru nici o pierdere directă, indirectă sau incidentală suferită de către Utilizatorul ca urmare a utilizării sistemului CONT ONLINE C.A.R., sau veridicitatea nici unei informaţii, instrucţiuni sau mesaj transmise prin CONT ONLINE C.A.R. provenind de la Utilizatorul sau terţe persoane în numele Utilizatorul, către C.A.R.

B. RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI

4.4 Începând cu data transmiteri cererii, utilizatorul îşi asumă riscurile şi preia toate consecinţele efectuării de tranzacţii prin Internet, prin utilizarea serviciului CONT ONLINE C.A.R. la ordinul său.

4.5 Utilizatorul este răspunzător pentru felul în care terţe persoane utilizează serviciul, in numele acestuia, suportând toate pierderile cauzate de acestea.

5. PERIOADA DE VALABILITATE

5.1 Serviciile de CONT ONLINE C.A.R. pot fi utilizate pe durata existenţei unei relaţii de cont cu C.A.R.

5.2 Utilizatorul şi C.A.R.-ul pot în orice moment rezilia orice înţelegere referitoare la utilizarea oricărui serviciu CONT ONLINE C.A.R. în scris şi cu efect imediat, prin notificarea renunţării la utilizarea oricărui serviciu CONT ONLINE C.A.R., transmisă celeilalte parţi de partea care solicită acest lucru.

5.3 Orice încălcare de către Utilizator a Condiţiilor Generale de Utilizare CONT ONLINE C.A.R., constituie motive întemeiate pentru C.A.R. pentru a restrictiona accesul acestuia la serviciul CONT ONLINE C.A.R..

6. COSTURI

6.1 C.A.R. oferă gratuit membrilor săi serviciul CONT ONLINE C.A.R.

7. SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR ŞI LITIGIILOR

7.1 Conditiile generale de utilizare a CONT ONLINE C.A.R. sunt guvernate de legea română, fiind în acord cu reglementările legale în vigoare privind activitatea C.A.R.-ului.

7.2 Prtile vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabilorice nentelegere sau litigiu aprute ntre ele decurgnd din Condiiile Generale de Utilizare CONT ONLINE C.A.R. Daco astfel de nentelegere sau litigiu nu pot fi rezolvate pe cale amiabil, prtile convin sse adreseze instantei romne competente material i teritorial.

8. SUSPENDAREA DREPTULUI DE ACCES ALE SERVICIULUI CONT ONLINE C.A.R. ȘI BLOCAREA UTILIZATORULI

8.1  C.A.R. va suspenda dreptul de acces la serviciul CONT ONLINE C.A.R. și va bloca utilizatorul în situația în care acesta notifică  C.A.R. că a pierdut/uitat parola  și nu o poate recupera pe adresa de e-mai sau introduce de 3 ori, consecutiv, e-mailul/parola  greșit(ă). 

8.2 Folosirea abuzivă a serviciului CONT ONLINE C.A.R. prin transmiterea repetată de solicitări identice  va conduce la blocarea utilizatorului și restricționarea accesului la CONT ONLINE C.A.R.

8.3. În toate cazurile utilizatorul va avea posibilitatea să solicite C.A.R. deblocarea cu respectarea prevederilor referitoare la comunicările dintre părți. Accesul utilizatorului va fi blocat ori de câte ori C.A.R. considerp ca datele de acces au fost compromise, au fost initiate operațiuni contrare legii, sau operațiunile sunt considerate suspecte.

9. COMUNICĂRI

9.1. Comunicările între părți cu privire la  serviciul CONT ONLINE C.A.R.,  modificarea setarilor, probleme în funcționarea serviciului CONT ONLINE C.A.R. se vor realiza prin intermediul  mesageriei securizate a CONT ONLINE C.A.R. (mesaje/deschide tichet nou), poștă telefon,  e-mail (adresa de e-mail trebuie să fie în prealabil înregistrată la C.A.R.).

10. DECLARAŢII

Utilizatorul declară și garanteazin mod expres C.A.R.-ului urmatoarele:

(1) AutorizeazC.A.R., n mod expres si irevocabil spuna la dispoziia/sfurnizeze autorittilor abilitate i/sau terelor persoane autorizate/agreate de ctre C.A.R., date/informatii referitoare la prezentul document;

(2) Sunt de acord ca C.A.R. sprelucreze i sstocheze datele personale furnizate, inclusiv codul numeric personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și altor reglementări legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, n scopul desfsurrii activităților C.A.R.  Recunosc i sunt de acord cC.A.R. are dreptul, n scopul desfsurarii activittilor C.A.R. aferente prezentului document, de a transmite aceste date ctre entitățile publice sau private legal constituite n scopul colectrii, administrrii, prelucrrii datelor i informailor privind portofoliul de membri al C.A.R.-ului, ctre instanele judectoresti sau alte autorități competente sau dacacest lucru este cerut de lege, ctre tere pri selectate de C.A.R. n vederea externalizrii anumitor servicii C.A.R.

(3) Am luat cunostință de prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 referitor la  drepturile principale ale persoanei vizate in contextul prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de acces la date, de informare, de intervenie i de opoziie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa Autorittii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal sau justiiei, care pot fi exercitate in limitele legale, trimițând o adresscris, datată și semnatctre C.A.R. (la adresa menționată în zona de contact de pe www.carcfr.ro), nsoțită de o copie a actului de identitate;

(4) Am luat cunostință de coninutul Condiiilor Generale de Utilizare a CONT ONLINE C.A.R., cu modificrile ulterioare, cu care declar că sunt de acord.